07/02/20  Tin của trường  10
Trong thời gian cho học sinh tạm nghỉ học, nhà trường thực hiện theo đúng sự chỉ đạo, tổ chức thực hiện các biện pháp phòng dịch tại chỗ, phân công nhiệm vụ trực, nắm bắt thông tin diễn biến dịch bệnh; duy trì thông tin liên lạc giữa nhà trường với phụ huynh học sinh qua hệ thống thông tin của đơn ...